พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ และจัดทำแผนการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ และจัดทำแผนการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ และจัดทำแผนการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมบัวแสด นอกจากนี้ได้กล่าวขอบคุณ นางแจ่มจันทร์ หอมระหัส ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางมนัสนันท์ ไทยแท้ หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีปิดอย่างพร้อมเพรียง