รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๓ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งจัดสอบในวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติต่อไป