การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในการประชุม และ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงและนำเสนอข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๗ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์ สาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย เพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ร่วมการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
#PRวทอุบลฯ
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา