รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม ครู และบุคลากรในฝ่ายบริหารทรัพยากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม ครู และบุคลากรในฝ่ายบริหารทรัพยากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม ครู และบุคลากรในฝ่ายบริหารทรัพยากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง โดยมีหัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของบุคลากรในฝ่ายบริหารทรัพยากร ต่อไป