การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๓ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งจัดสอบวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมี นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/เจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ และกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติต่อไป