นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้านิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต กับ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางรุ่งระภี ศรีพิทักษ์สกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนายนิพล หมื่นสีพรม เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลระหว่างการฝึกอาชีพของผู้เรียน การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการฝึกอาชีพร่วมกับครูฝึกในสถานประกอบการ และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการต่อไป