พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยการก่อสร้างอาคารเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ในครั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยฯ ตลอดจนมีจํานวนห้องเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา สร้างแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป