การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2566

วันที่ ๑๖ มิถุนายน๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รูปแบบออนไลน์ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา และผู้แทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ดร.ชลอ พลนิล ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นายนครินทร์ คำผุย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตร) นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตร) นายรังสรรค์ บุญโจม ผู้จัดการศูนย์บริการ บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด (ผู้แทนสถานประกอบการ) นายคมกฤษฏ์ บุญมี ผู้จัดการศูนย์บริการ Maxx Auto ศูนย์บริการ Maxx Auto บริการซ่อมเชฟโรเลต อุบล (ผู้แทนสถานประกอบการ) นอกจากนี้ยังมีนายชุมสันติ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายสถิระ กาญจันดา หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย ดร.อาคม ปาสีโล นายวสันต์ สุดหา นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ และนางสาวไพลิน แนวจำปา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานต่อไป