นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยได้ให้คำแนะนำในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการติดตามประเมินผล และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตราฐานการอาชีวศึกษาต่อไป