การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยเน้นเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับภูมิภาคฯ
#PRสอศ #PRสอจอุบลฯ