ประธาน อศจ.อุบลฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประธาน อศจ.อุบลฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในการประชุม โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป