ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์นรินทร์สถิตรัชตสถาพร ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำนายธนกันฑ์ แห่งธรรม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง