แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯดำเนินโครงการนิเทศกำกับติดตามนักศึกษาในสถานประกอบการ ณ บริษัท อีซูซุตังปักอุบล จำกัด

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯดำเนินโครงการนิเทศกำกับติดตามนักศึกษาในสถานประกอบการ ณ บริษัท อีซูซุตังปักอุบล จำกัด

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ดำเนินโครงการนิเทศกำกับติดตามนักศึกษาในสถานประกอบการ ณ บริษัท อีซูซุตังปักอุบล จำกัด โดยมี นายวัฒนา ทองเทพ ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ ทวิภาคี แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมการนิเทศอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการซึ่งเป็นแนวทางที่นำไปสู่การแก้ปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะและประสบการณ์ตรง ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ต่อไป