ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียน
นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม5 เมษายน และ 21 พฤษภาคม 2564 ติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ