พิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี 2566

พิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี 2566

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และธนาคารออมสินภาค ๑๒ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสริม ภิญญะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวตวงทรัพย์ ศุภศร ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเขื่องใน กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้มีนายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษา ระดับชั้นปวส.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ได้นำความรู้ ทักษะที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริง คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน และชุมชน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป