ประชุมเตรียมความพร้อมทดสอบ V-NET ๒๕๖๓

ประชุมเตรียมความพร้อมทดสอบ V-NET ๒๕๖๓

นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อม การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ (ปวช.๓) ซึ่งจะดำเนินการทดสอบ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางอาชีวศึกษายกกำลังสองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ จึงได้จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้าหมวดวิชา สังกัดแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อปรึกษาหารือ ถึงการดำเนินการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี