สอจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามชุดสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม (Social Innovation Toolkit)

สอจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามชุดสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม (Social Innovation Toolkit)

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตาม ชุดสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม (Social Innovation Toolkit) ณ ห้องประชุมบัวแดง ซึ่งนำโดย นางสาววิลสา พงศธร เจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะหน่วยศึกษานิเทศก์ และคณะสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการนี้มี นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ และนายกิตติพงศ์ จันทร์งาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้มี นายณัฐพล เทพมา หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นางณชิตา เถาว์โท หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนายนราวัฒน์ เขียวอ่อน หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลการใช้เครื่องมือชุดสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนได้ต่อไป