ประกาศจากงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ประกาศจากงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ประกาศจากงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ขอให้ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการองค์การนักเรียน นักศึกษา และหัวหน้าห้องทุกคน สังเกตการณ์

เฝ้าระวัง นักเรียน นักศึกษาในชั้นเรียนหากขาดเรียนเกิน ๒ วัน หรือมีอาการ ไข้ ไอ จาม ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้แจ้งครูที่ปรึกษา หรืองานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ทันทีและกรอกแบบสำรวจการสังเกตการณ์ นักเรียน นักศึกษา ตามมาตรการ DMHTT(แนวทางปฎิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของ COVID-๑๙)