แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับประกาศนียบัตร และรูปถ่ายวันรับประกาศนียบัตร ที่ห้องงานทะเบียน

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับประกาศนียบัตร และรูปถ่ายวันรับประกาศนียบัตร ที่ห้องงานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับประกาศนียบัตร และรูปถ่ายวันรับประกาศนียบัตร ที่ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาและราชการเท่านั้น