ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567.
.
ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การลงทะเบียนรายวิชาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564 งานทะเบียนจึงได้กำหนดวันลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้