ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน

นักเรียน ที่ยังไม่ได้รับ ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท สามารถรับได้ ในวัน เวลา ดังนี้
ปวช1. วันที่ 22 มีนาคม 2564
ปวช.2 วันที่ 23 มีนาคม 2564
ปวช.3 วันที่ 24 มีนาคม 2564

** หมายเหตุ 1. รับเอกสารการกรอกรายละเอียดใบสำคัญรับเงินได้ทุกวัน
2. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
3. ใบเสร็จรับเงิน ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท