โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี สู่คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี สู่คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี สู่คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๖๓” แก่คณะผู้บริหาร ครู ของสถานศึกษาในกลุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ๑๔ แห่ง ๙ จังหวัด นอกจากนี้ยังให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ในการนี้นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมเป็นคณะวิทยากร พร้อมทั้ง นางสาวสกลสุภา สุนทร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวปวรวรรณ นามขุนทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นทีมผู้ช่วยวิทยากร ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป