ประกาศ เรื่อง การติดต่อขอรับชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง การติดต่อขอรับชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประกาศ
เรื่อง การติดต่อขอรับชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
นักเรียน – นักศึกษาใหม่ ปวช.1และปวส.1 ปีการศึกษา 2566 ที่มอบตัวแล้ว แต่ยังไม่ได้ชุดเครื่องแบบจากร้านค้าสวัสดิการฯ ให้ติดต่อรับชุดได้ที่ร้านค้าสวัสดิการฯ ในวันที่ 4,11,12 พฤษภาคม 2566
เอกสารที่ใช้ในการรับชุด
1.ใบเสร็จชำระเงินค่าชุด
2.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษา