โครงการประเมินสมาชิกดีเด่น(ภายใต้โครงการนิเทศ) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการประเมินสมาชิกดีเด่น(ภายใต้โครงการนิเทศ) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครูที่ปรึกษา อวท. และคณะ เข้าร่วมโครงการประเมินสมาชิกดีเด่น(ภายใต้โครงการนิเทศ) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ใน ๑๒ แผนกวิชา เข้าแข่งขัน สมาชิกดีเด่น ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออก นำความรู้ที่ร่ำเรียนมา ได้นำเสนอต่อบุคคลภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ ต่อไป