ประกาศจากงานการเงิน รายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ประกาศจากงานการเงิน รายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ประกาศจากงานการเงินรายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 1/2564 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. – ปวส.) กรณีเป็นเด็กเก่าตกค้าง