การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำแฟ้มข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะเข้ารับการประเมินในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสุภาพร ไชยชนะ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป