วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายณัฐวรรธน์ เกษกุล ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป