ประกาศ การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์
เนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น