วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเน้นย้ำเรื่องการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการฝึกทักษะวิชาชีพ การช่วยกันรักษาความสะอาด การช่วยกันประหยัดพลังงานภายในวิทยาลัยฯ การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างพร้อมเพรียง