ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาต่อไป