ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา

ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม เรื่อง การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การเตรียมการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ของแต่ละฝ่าย เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี