ประกาศ กำหนดห้วงเวลาระยะเวลาฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ

ประกาศ กำหนดห้วงเวลาระยะเวลาฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ