พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาลูกหลานเมืองอุบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาลูกหลานเมืองอุบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้แก่ นายกฤษฎา เรืองรอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาวเจสิตา สมละออ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาลูกหลานเมืองอุบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเนวด้า คอนเวชั่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยทางมูลนิธิเพื่อการศึกษาลูกหลานเมืองอุบล มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีถิ่นกำเนิดหรือภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี และมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งนายกฤษฎา เรืองรอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาวเจสิตา สมละออ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาการบัญชี เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด