รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้น ปวช.

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้น ปวช.

ประกาศจากงานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้น ปวช. หมายเหตุ หากนักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว ให้นักศึกษาถ่ายเอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน การชำระเงินลงทะเบียนเรียน ส่งไปรษณีย์มาที่ งานทะเบียน เลขที่ 5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 และหากยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสามารถติดต่อชำระได้ที่ งานการเงิน อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี