การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปนิตา โพธิ์ทอง และนางสาวกุลนัท ชมราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ซึ่งดำเนินการประชุมโดยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจัดให้มีการสอบถามปัญหา และข้อสงสัยต่างๆ ในการดำเนินงานของปีการศึกษาที่ผ่านมาอีกด้วย
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
#PRวทอุบลฯ