พบปะ นักศึกษา ปวส.2

พบปะ นักศึกษา ปวส.2

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติพบปะ และให้โอวาทคณะครู นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๔๐ น. บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เช้าวันนี้เป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ (ปวส.๒) ทุกแผนกวิชา โดยให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการศึกษา หมั่นพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของตนเอง อย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาก็จะสามารถนำความรู้ ความสามารถที่มี ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้อย่างมีความสุข ซึ่งเช้าวันนี้ มีคณะครู และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๓๐๐