วท.อุบลฯ เข้าร่วมพิธียกฉัตรและฉลองสมโภชพระมหาเจดีย์ศรีธรรมคุณ

วท.อุบลฯ เข้าร่วมพิธียกฉัตรและฉลองสมโภชพระมหาเจดีย์ศรีธรรมคุณ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายบัณฑิตย์. เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และนายชนะ สุทธิประภา ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ประธานสาขาเทคโนโลยีการผลิต นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และนักศึกษาระดับปริญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิต เข้าร่วมพิธียกฉัตรและฉลองสมโภชพระมหาเจดีย์ศรีธรรมคุณ ณ มณฑลพิธีวัดกุดคูณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่อย่างมั่นคง เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย