การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางอรทัย ซาเสน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๔ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้รอบทิศทาง การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับบริบทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อไป