ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๑ ,            ปวช.๒ , และปวช.๓ ตามหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก