การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบเคลื่อนยายนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบเคลื่อนยายนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบเคลื่อนยายนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด