ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2-ครั้งที่-2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ ๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)