ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)