ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง-ครั้งที่-2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)