ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนแบบโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดดูล จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนแบบโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดดูล จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนแบบโปรแกรมPLC สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดดูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)