การซื้อครูภัณฑ์ชุดฝึดการเขียนแบบโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมขุดทดสอบการเขียนโปแกรมแบบ แผงโมดูล จำนวน 1 ชุด

การซื้อครูภัณฑ์ชุดฝึดการเขียนแบบโปรแกรม PLC สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมขุดทดสอบการเขียนโปแกรมแบบ แผงโมดูล จำนวน 1 ชุด

การซื้อครูภัณฑ์ชุดฝึดการเขียนแบบโปรแกรมPLC สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมขุดทดสอบการเขียนโปแกรมแบบ แผงโมดูล จำนวน 1 ชุด