สามัญสัมพันธ์ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

สามัญสัมพันธ์ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสามัญสัมพันธ์ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน โดยภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและภูมิปัญญารักษ์ภาคอีสาน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อทำให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย ส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทยของชาติ สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในภาษาถิ่นและสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาถิ่น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด พร้อมเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเรียน ๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี