อบรมแกนนำด้านสุขภาพ

อบรมแกนนำด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายนิยม แสงวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา อบรมแกนนำด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้างานกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดไข้ เพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ที่มีไข้ในเบื้องต้น และวิธีป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบัวแสด ชั้น ๒ อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี