โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์ครอเลอร์ด้วยอาหาร สำเร็จรูป สูตร Nature Animal Feed

การศึกษาผลของอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ ปริมาณ และคุณภาพของมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์ครอเลอร์