สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สถิติการรับนักศึกษา 2564

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทคโนโลยีบัญฑิต (ทล.บ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคอุบล ประสานงานในการหาบริษัทและสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะครู ประกอบด้วย (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านอากาศยาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู อาจารย์ [...]

Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการบริหารจัดการ Quality Management System : QMS รองรับการขอรับรอง Approved Maintenances Training Organization : AMTO

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V – NET (Vocational National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปสช.วท.อบ.วันนี้) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อการขอการรับรอง เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Aircarft Maintenance Training Organization)

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) (เพิ่มเติม…)

Read More

สรุประดับเหรียญรางวัล สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

Download [4.29 MB]

Read More

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน (เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

(ข่าว ปวส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง (เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ).นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพงานเชื่อมด้วยสายตา ระดับ พื้นฐาน ตามมาตรฐาน ASNT-TA-IC

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม (เพิ่มเติม…)

Read More

การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข่าว ปชส.วท.อบ) นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน นักเรียน ที่ยังไม่ได้รับ ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท สามารถรับได้ ในวัน เวลา ดังนี้ ปวช1. วันที่ 22 มีนาคม 2564 ปวช.2 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ปวช.3 วันที่ 24 [...]

Read More

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปชส.อบ.วท.วันนี้)วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม…)

Read More

เตรียมความพร้อมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓, ปวส.๒ และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้)วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศ (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

Download [293.86 KB] read more

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน นักเรียน ที่ยังไม่ได้รับ ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท สามารถรับได้ ในวัน เวลา ดังนี้ ปวช1. วันที่ 22 มีนาคม 2564 ปวช.2 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ปวช.3 วันที่ 24... read more

ประกาศการเปลี่ยนแปลงและงดการปัจฉิมนิเทศ

-ประกาศการเปลี่ยนแปลงและงดการปัจฉิมนิเทศ -แจ้งเรื่องการแต่งกาย -ตารางการเข้ารับการอบรม read more

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียก ปวช.๒ และนักศึกษา ปวส.๑ (ม.๖) ฝึกอาชีพ / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน ระดับ ปวช.๒  (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [38.35 KB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [39.72 KB] read more

กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

#ปวช.1 รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564 #ปวส.1 #ป.ตรี รายงานตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-11.30 น. ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท เอกสารที่ใช้ (เพิ่มเติม…) read more

คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แนะนำขั้นตอนการสมัครเรียน รอบทั่วไป 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564 สามารถเข้าสมัครได้ที่  https://admission.utc.ac.th   read more

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564 read more

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564  รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารที่แนบมานี้ read more

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถาน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

(เพิ่มเติม…) read more

แจ้งกำหนดการติดต่อรับเงินเรียนฟรี

ประกาศจากการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2/2563 (รับเงินเรียนฟรี เฉพาะ ปวช.) read more

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี read more

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาที่บริจาคโลหิต จะได้กิจกรรม 1 กิจกรรม) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [38.35 KB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [39.72 KB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกแสดงระบบเชื้อเพลงแบบเทอร์โบอากาศยาน

read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

read more

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกแสดงระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบเทอร์โบอากาศยาน

Download [91.44 KB] Download [529.48 KB] read more

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

Download [89.90 KB] Download [571.70 KB] read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น

Download [117.08 KB] Download [770.52 KB] read more

ประกาศเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาประจำปี

เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมกราคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2564

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด

เรื่องล่าสุด