สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. (ระดับ ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2) (เพิ่มเติม…)

Read More

มอบอุปกรณ์ช่วยสอดท่อหายใจ Laryngoscope

(ข่าว ปชว.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read More

การชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(ข่าว ปชส.วท (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read More

การติดตามแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๗

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read More

การสัมภาษณ์คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ ที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีวางศิลาฤกษ์ รงอาหาร – หอประชุม (หลังใหม่)

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมโครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมพิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม (เพิ่มเติม…)

Read More

เรียน/สอน/WFH Online อย่างไร ให้สุขภาพดี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. (ระดับ ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2) (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ ที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…) read more

การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัย (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน กำหนดการขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ของนักศึกษาที่งรายเก่า และรายใหม่ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นักเรียน ระดับ ปวช.๒ ที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ มาทำการถ่ายรูป เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ (เพิ่มเติม…) read more

ประการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง read more

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์-All-In-One-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์-All-In-One-ครั้งที่-2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2-ครั้งที่-2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ ๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิว (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง-ครั้งที่-2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2 จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน 43 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (เพิ่มเติม…) read more

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more

ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2 และ เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล้กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2

ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์ประมวล (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง Download [927.76 KB]   (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษ 2564 (เพิ่มเติม2)

read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษ 2564 (เพิ่มเติม)

read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษ 2564

read more

เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

(เพิ่มเติม…) read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด