สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงข้อกำหนด หลักเกณฑ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มแกนักเรียนที่ยากจนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยกล่าวถึงเรื่องการเข้าตรวจเยี่ยม (เพิ่มเติม…)

Read More

การประเมินข้อเสนอแนวคิด (Concept Paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มแก่นักเรียนที่ยากจน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ. อุบลฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน ๔ มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา)

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุ (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูล (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิม (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาการบัญชี วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานบัญชี

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชาการ (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมวางแผนเฝ้าระวังป้องกันเหตุความรุนแรงช่วงภาพยนต์ ๔ king เข้าฉายในโรงภาพยนต์

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำ (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทั้ง ๕ รายการ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ฯ

วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชา (เพิ่มเติม…)

Read More

บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด (SCM) เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์ มอบทุนเรียนฟรีให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุ (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วท.อุบลฯ คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.)

วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำตัวแทน (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำ (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วท.อุบลฯ คว้ารางวัลบชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทั้ง ๓ รางวัล

วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำตัวแทนนัก (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศ แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าเบิกจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2566

ประกาศงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าเบิกจ่าย (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣 เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานทะเบียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม , เรียนเพื่อปรับระดับคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศจากงานทะเบียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม , เรียนเพื่อปรับระดับคะแนน (เพิ่มเติม…) read more

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2566 read more

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยวิท (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤฎี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา วิทยาลัย (เพิ่มเติม…) read more

กำหนดการวันลงทะเบียนสอบแก้ตัว (แก้ศูนย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เฉพาะระดับชั้น ปวช. เท่านั้น

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนสอบแก้ตัว (แก้ศูนย์) ภาคเรียนที่ 1 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยวิทยาลัย (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1, ปวช.2, และ ปวช.3 ตามหลักสูตรพุทธศักดิ์ราช 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีคัดเลือก

read more

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านแพลตฟอร์ฒการศึกษาคลาวด์ (Cloud) โดยวิธีคัดเลือก

read more

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโปรแกรม Microsoft 365 A3 for Faculty ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิธีคัดเลือก

read more

ประกาศผู็ชนะเสนอราคา ซื้อหยังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1, ปวช.2, และปวช.3 ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2562 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู็ชนะเสนอราคา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประเภทวิชา อตสาหกรรม ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา /2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

  read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Netx Generation Firewall จำนวน 1 ชุด ของงานศูฯย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [290.77 KB] read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Next Generatiion Firewall จำนวน 1 ชุด ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [319.16 KB] read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2566

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด