กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564

กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ ผู้ที่เกิดในปี พ. ศ. 2543 จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ในปี 2564 จงดำเนินการทำเรืองขอผ่อนผัน ที่งานกิจกรรมวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้นครับ